استفاده ی مداوم از مایکروویو توصیه نمیشود، هنگام روشن بودن این وسیله نیز رعایت فاصله ی یک متری ضروری است زیرا احتمال نشت اشعه از بین لولاها و لاستیک دور آن وجود دارد.
... درون مایکروویو یک نوسانساز و یک مولد موج قرار دارد. این نوسانساز امواج را با طول موجهای کوتاه تولید میکند و در واقع این وسیله حدود 300 مگاهرتز، یعنی 300 میلیون بار در ثانیه نوسان ایجاد میکند که این امر باعث گرم شدن غذا میشود.
وقتی که مولکولهای مواد غذایی به خصوص موادی که امکان حرکت شان زیاد است، مثل مولکولهای آب، با سرعت 300 میلیون بار در ثانیه به لرزش در میآیند و به هم ساییده میشوند و به دلیل اینکه میزان دفعات ساییدگی در ثانیه خیلی بالا است، ظرف مدت کوتاهی ایجاد حرارت کرده و غذا سریع گرم میشود.
با تأکید بر اینکه افراد در مواقع روشن بودن مایکروویو از این وسیله فاصله داشته باشند، افزود: بهتر است افراد کمتر از این وسیله استفاده کنند و در هنگام روشن بودن، رعایت فاصله یک متری توصیه میشود

زیرا بعد از گذشت مدت زمانی از استفاده ی مایکروویو و بر اثر باز و بسته شدنهای مکرر، شکافهایی بین لولاها و لاستیک دور آن به وجود میآید که ممکن است نشت اشعه اتفاق بیفتد که این امر برای سلامتی مُضر خواهد بود.
وسایل فلزی را درون مایکروویو نگذارند زیرا احتمال اصطکاک خیلی شدید و مختل شدن دستگاه و آسیب به ظرف و مواد غذایی را در پی خواهد داشت و توصیه میشود حتیالمقدور درهای ظروفی را که درون مایکروویو قرار میدهند بردارند زیرا درهای بسته باعث تجمع بخار درون ظرف شده و در برخی موارد باعث ترکیدگی میشود.